Debiuty 2020

Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki z siedzibą w Opolu przy ul. Piastowskiej 14a.

 1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie uczestnika, który wystąpi w koncercie ,,Debiuty 57.Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki Opole - 2020’’.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne lub grupa takich osób, wykonujących utwory słowno-muzyczne, takie jak: chór, zespół muzyczny, solista – posiadający nie więcej niż jeden wydany album studyjny, długogrający, albo nie mający w dorobku artystycznym żadnego wydanego albumu.
 3. Nadesłany utwór nie może trwać dłużej niż 3 minuty a plik muzyczny musi być w formacie MP3.
 4. W zgłoszeniu należy umieścić 2 zdjęcia w formacie JPG.
 5. W przypadku gdy istnieje teledysk do zgłaszanego utworu, należy go przesłać za pośrednictwem formularza online. Teledysk musi mieć formę pliku w formacie MP4.
 6. Osoby, które w przeszłości zostały zakwalifikowane i wzięły udział w koncercie "Debiuty", nie mogą brać ponownie udziału w konkursie.
 7. Uczestnikiem konkursu może być osoba mająca ukończone 16 lat i posiadająca obywatelstwo polskie.
 8. Uczestnicy mogą zgłaszać do konkursu wyłącznie autorskie utwory, wykonane w języku polskim.
 9. Zgłoszenia uczestników odbywają się poprzez formularz zgłoszenia dostępny na stronie ncpp.opole.pl/debiuty-2020/zgloszenia. Zgłoszenia przyjmowane są od 30 czerwca do 17 lipca 2020 r.
 10. Dokonując zgłoszenia uczestnik poświadcza, iż posiada prawa producenta muzycznego do artystycznych wykonań utworów słowno-muzycznych utrwalonych na mp3 oraz, że artystyczne wykonania nie posiadają wad prawnych i nie naruszają praw osób trzecich.
 11. Konkurs składa się z dwóch etapów:
 12. W pierwszym etapie pracownicy Działu Organizacji Imprez Narodowego Centrum Polskiej Piosenki spośród nadesłanych zgłoszeń wyłonią 10 uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu. Ogłoszenie zakwalifikowanych uczestników nastąpi  21 lipca 2020 r. i zostanie opublikowane wraz z utworami na stronie internetowej ncpp.opole.pl.
 13. W drugim etapie zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony na podstawie głosów jury.
 14. Głosowanie w drugim etapie przebiegać będzie w następujący sposób:
 15. Każdy z członków jury będzie głosował na 3 wykonawców przyznając za 1 miejsce – 10 pkt, 2 miejsce – 8 pkt, 3 miejsce – 6 pkt.
 16. Wyniki głosowania jury zostaną zsumowane i podane do publicznej wiadomości na stronie ncpp.opole.pl  28 lipca 2020 r.
 17. Zwycięzcą konkursu zostaje uczestnik który uzyska największą sumę głosów jury.
 18. W przypadku uzyskaniu takiej samej ilości punktów przez uczestników o zwycięzcy decyduje jury.
 19. Uczestnik zakwalifikowany do koncertu ,,Debiuty 57.Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki Opole -2020’’ zobowiązuje się przestrzegania regulaminu konkursu Telewizji Polskiej S.A. dostępnego na stronie festiwalopole.tvp.pl.
 20. Uczestnik zakwalifikowany do udziału w eliminacjach udziela Organizatorowi zezwolenia na korzystanie z wizerunku, jak również z praw autorskich i praw pokrewnych do artystycznych wykonań utworów w radiu, prasie i w Internecie, w celu promocji uczestników konkursu.
 21. Naruszenie przez uczestnika postanowień Regulaminu spowoduje wykluczenie z udziału w konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator. Decyzja ta jest ostateczna.
 22. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty opublikowania go na stronie internetowej ncpp.opole.pl.
 23. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników konkursu, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1; określanego dalej jako„RODO”), jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki z siedzibą w Opolu (45-082) przy ul. Piastowskiej 14A.
 24. W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować z inspektorem ochrony danych Administratora pod adresem e-mail: IOD@ncpp.opole.pl lub korespondencyjnie na ww. adres siedziby NCPP z dopiskiem „Dane osobowe”.
 25. Dane osobowe podane przez Uczestnika, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i promocji Konkursu, publikacji informacji o laureatach konkursu, ich utworów i wizerunku na stronie internetowej i Facebooku Administratora oraz w mediach, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami RODO.
 26. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej w formie elektronicznej zgody Uczestnika konkursu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 27. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest: umożliwienie uczestnikom konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienie przeprowadzenia konkursu, opublikowanie informacji o laureatach, archiwizację dokumentów.
 28. Dane osobowe laureatów konkursu mogą być przekazane Telewizji Polskiej S.A. w celu dopełnienia wymogów związanych z udział w koncercie Debiuty, który odbędzie się podczas 57. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki.
 29. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez uczestnika konkursu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu archiwizacji.
 30. Do danych Uczestnika konkursu mogą mieć dostęp upoważnieni pracownicy Administratora oraz jego podwykonawcy, wyłącznie w zakresie świadczonych usług, w szczególności podmioty dostarczające lub utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, dostawcy usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej oraz strony internetowej (w tym portali społecznościowych na których będą publikowane informacje o Uczestnikach konkursu), podmioty i osoby świadczące usługi prawne, konsultacyjne i audytowe, organy uprawnione do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 31. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, prawo do żądania przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.
 32. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia konkursu i udziału Uczestnika w konkursie.
 33. Administrator nie przetwarza danych osobowych Uczestników konkursu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Ta strona używa pliki cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuję