Eliminacje do Debiutów 2017

REGULAMIN

 1. Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki.
 2. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie uczestnika, który wystąpi w konkursie „Debiuty’’ podczas 54. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej Opole 2017.
 3. W konkursie mogą wziąć udział zespoły muzyczne oraz soliści posiadający obywatelstwo polskie oraz miejsce zamieszkania w Polsce, prezentujący własne utwory muzyczne w języku polskim.
 4. Do konkursu dopuszcza się wykonawców (w tym członków zespołów muzycznych), którzy mają wydaną tylko jedną (debiutancką) płytę.
 5. Kandydaci muszą mieć ukończone 16 lat. W przypadku, gdy solista lub członkowie zespołu nie ukończyli 16 lat należy dołączyć pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie.
 6. Dokonując zgłoszenia zespół/ solista oświadcza, iż posiada prawa producenta muzycznego do artystycznych wykonań utworów słowno-muzycznych utrwalonych na mp3 oraz , że artystyczne wykonania nie posiadają wad prawnych i nie naruszają praw osób trzecich.
 7. Zgłoszenia kandydatów muszą zawierać wypełniony i zaakceptowany formularz zgłoszenia dostępny na stronie opole.pl/debiuty2017 oraz materiał muzyczny dostarczony tylko w formie pliku muzycznego mp3. Zgłoszenia oraz pliki muzyczne przyjmowane są od 21 marca do 19 kwietnia 2017 r.
 8. Konkurs składa się z dwóch etapów:
  1. W pierwszym pracownicy Działu Organizacji Imprez oraz Dyrekcja Narodowego Centrum Polskiej Piosenki spośród nadesłanych zgłoszeń wyłonią 10 wykonawców, którzy zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu. Ogłoszenie zakwalifikowanych wykonawców nastąpi w terminie do 24 kwietnia 2017r. i zostanie opublikowane wraz z utworami na stronie internetowej www.ncpp.opole.pl.
  2. W drugim etapie zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony na podstawie głosów jury (eksperci związani z polskim rynkiem muzycznym) oraz głosowania publiczności.
 9. Głosowanie w drugim etapie przebiegać będzie w następujący sposób:
  • . Każdy z członków w jury będzie głosował na 3 wykonawców przyznając za 1 miejsce – 10 pkt, 2 miejsce – 8 pkt, 3 miejsce – 6 pkt.
 1. Publiczność będzie głosowała na wybranego wykonawcę do 5 maja, na stronie ncpp.opole.pl/debiuty2017 i na podstawie oddanych głosów zostaną przyznane punkty ( 1 miejsce – 10 pkt, 2 miejsce – 8 pkt, 3 miejsce – 6 pkt). 10 pkt otrzyma wykonawca, który otrzyma najwyższą liczbę głosów internautów, 8 pkt otrzyma wykonawca który zajmie II miejsce w głosowaniu internautów, 6 pkt otrzyma wykonawca który zajmie III miejsce w głosowaniu internautów.
 2. Wyniki głosowania jury i publiczności zostaną zsumowane i podane do publicznej wiadomości na stronie ncpp.opole.pl do dnia 8 maja 2017r.
 3. Zwycięzcą konkursu zostaje wykonawca który uzyska największą sumę głosów publiczności oraz jury.
 4. W przypadku uzyskaniu takiej samej ilości punktów przez wykonawców o zwycięzcy decyduje jury.
 1. Wykonawca zakwalifikowany do koncertu „Debiuty” zobowiązują się do stawiania się w miejscach i w terminach ustalonych z Telewizja Polską S.A. celem realizacji i przygotowania artystycznego występu oraz jego promocji.
 2. Wykonawca zakwalifikowany do udziału w eliminacjach udziela Organizatorowi zezwolenia na korzystanie z wizerunku, jak również z praw autorskich i praw pokrewnych do artystycznych wykonań utworów w radiu, prasie i w Internecie, w celu promocji uczestników konkursu oraz programów telewizyjnych.
 3. Naruszenie przez wykonawcę postanowień Regulaminu spowoduje wykluczenie z udziału w konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator. Decyzja ta jest ostateczna.
 4. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty opublikowania go na stronie internetowej.
Ta strona używa pliki cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuję