Eliminacje do Debiutów 2018

REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki.

2. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie uczestnika, który wystąpi w konkursie „Debiuty’’ podczas 56. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej Opole 2019.

3. W konkursie mogą wziąć udział zespoły muzyczne oraz soliści posiadający obywatelstwo polskie oraz miejsce zamieszkania w Polsce, prezentujący własne utwory muzyczne w języku polskim.

4. Do konkursu dopuszcza się wykonawców (w tym członków zespołów muzycznych), którzy mają wydaną tylko jedną (debiutancką) płytę.

5. Kandydaci muszą mieć ukończone 16 lat.

6. Dokonując zgłoszenia zespół/ solista oświadcza, iż posiada prawa producenta muzycznego do artystycznych wykonań utworów słowno-muzycznych utrwalonych na mp3 oraz, że artystyczne wykonania nie posiadają wad prawnych i nie naruszają praw osób trzecich.

7. Zgłoszenia kandydatów muszą zawierać wypełniony i zaakceptowany formularz zgłoszenia oraz materiał muzyczny dostarczony tylko w formie pliku muzycznego mp3.
Zgłoszenia oraz pliki muzyczne przyjmowane są od 15 marca do 15 kwietnia 2019 r.

8. Konkurs składa się z dwóch etapów:

  • W pierwszym pracownicy Działu Organizacji Imprez oraz Dyrekcja Narodowego Centrum Polskiej Piosenki spośród nadesłanych zgłoszeń wyłonią 10 wykonawców, którzy zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu. Ogłoszenie zakwalifikowanych wykonawców nastąpi w terminie 23 kwietnia 2019 r. i zostanie opublikowane wraz z utworami na stronie internetowej www.ncpp.opole.pl.
  • W drugim etapie zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony na podstawie głosów jury (eksperci związani z polskim rynkiem muzycznym) oraz głosowania publiczności.

9. Głosowanie w drugim etapie przebiegać będzie w następujący sposób:

  • Każdy z członków w jury będzie głosował na 3 wykonawców przyznając za 1 miejsce – 10 pkt, 2 miejsce – 8 pkt, 3 miejsce – 6 pkt.
  • Publiczność będzie głosowała na wybranego wykonawcę od 23 do 30 kwietnia, na stronie ncpp.opole.pl/debiuty2018 na podstawie oddanych głosów zostaną przyznane punkty ( 1 miejsce – 10 pkt, 2 miejsce – 8 pkt, 3 miejsce – 6 pkt). 10 pkt otrzyma wykonawca, który otrzyma najwyższą liczbę głosów internautów, 8 pkt otrzyma wykonawca który zajmie II miejsce w głosowaniu internautów, 6 pkt otrzyma wykonawca który zajmie III miejsce w głosowaniu internautów.
  • Wyniki głosowania jury i publiczności zostaną zsumowane i podane do publicznej wiadomości na stronie ncpp.opole.pl  6 maja 2019 r.
  • Zwycięzcą konkursu zostaje wykonawca który uzyska największą sumę głosów publiczności oraz jury.
  • W przypadku uzyskaniu takiej samej ilości punktów przez wykonawców o zwycięzcy decyduje jury.

10. Wykonawca zakwalifikowany do koncertu „Debiuty” zobowiązują się przestrzegania regulaminu TVP konkursu Debiuty 2018.

11. Wykonawca zakwalifikowany do udziału w eliminacjach udziela Organizatorowi zezwolenia na korzystanie z wizerunku, jak również z praw autorskich i praw pokrewnych do artystycznych wykonań utworów w radiu, prasie i w Internecie, w celu promocji uczestników konkursu oraz programów telewizyjnych.

12. Naruszenie przez wykonawcę postanowień Regulaminu spowoduje wykluczenie z udziału w konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator. Decyzja ta jest ostateczna.

13. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty opublikowania go na stronie internetowej.

Ta strona używa pliki cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuję