Opolskie Eliminacje do Debiutów 2019
 1. Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki z siedzibą w Opolu przy ul. Piastowskiej 14a.
 2. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie uczestnika, który wystąpi w koncercie ,,Debiuty Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki Opole - 2019’’.
 3. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne lub grupa takich osób, wykonujących utwory słowno-muzyczne, takie jak: chór, zespół muzyczny, solista – posiadający nie więcej niż jeden wydany album studyjny, długogrający, albo nie mający w dorobku artystycznym żadnego wydanego albumu.
 4. Uczestnikiem konkursu może być osoba mająca ukończone 16 lat i posiadająca obywatelstwo polskie.
 5. Uczestnicy mogą zgłaszać do konkursu wyłącznie autorskie utwory, wykonane w języku polskim.
 6. Zgłoszenia uczestników odbywają się poprzez formularz zgłoszenia dostępny na stronie ncpp.opole.pl/debiuty2019/zgloszenia. Zgłoszenia przyjmowane są od 18 marca do 15 kwietnia 2019 r.
 7. Dokonując zgłoszenia uczestnik poświadcza, iż posiada prawa producenta muzycznego do artystycznych wykonań utworów słowno-muzycznych utrwalonych na mp3 oraz, że artystyczne wykonania nie posiadają wad prawnych i nie naruszają praw osób trzecich.
 8. Konkurs składa się z dwóch etapów:
 9. W pierwszym etapie pracownicy Działu Organizacji Imprez Narodowego Centrum Polskiej Piosenki spośród nadesłanych zgłoszeń wyłonią 10 uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu. Ogłoszenie zakwalifikowanych uczestników nastąpi  23 kwietnia 2019 r. i zostanie opublikowane wraz z utworami na stronie internetowej ncpp.opole.pl.
 10. W drugim etapie zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony na podstawie głosów jury.
 11. Głosowanie w drugim etapie przebiegać będzie w następujący sposób:
 12. Każdy z członków jury będzie głosował na 3 wykonawców przyznając za 1 miejsce – 10 pkt, 2 miejsce – 8 pkt, 3 miejsce – 6 pkt.
 13. Wyniki głosowania jury zostaną zsumowane i podane do publicznej wiadomości na stronie ncpp.opole.pl  6 maja 2019 r.
 14. Zwycięzcą konkursu zostaje uczestnik który uzyska największą sumę głosów jury.
 15. W przypadku uzyskaniu takiej samej ilości punktów przez uczestników o zwycięzcy decyduje jury.
 16. Uczestnik zakwalifikowany do koncertu ,,Debiuty Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki Opole -2019’’ zobowiązuje się przestrzegania regulaminu konkursu Telewizji Polskiej S.A. dostępnego na stronie festiwalopole.tvp.pl.
 17. Uczestnik zakwalifikowany do udziału w eliminacjach udziela Organizatorowi zezwolenia na korzystanie z wizerunku, jak również z praw autorskich i praw pokrewnych do artystycznych wykonań utworów w radiu, prasie i w Internecie, w celu promocji uczestników konkursu.
 18. Naruszenie przez uczestnika postanowień Regulaminu spowoduje wykluczenie z udziału w konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator. Decyzja ta jest ostateczna.
 19. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty opublikowania go na stronie internetowej ncpp.opole.pl.
 20. Administratorem danych osobowych przekazanych w celu udziału w konkursie jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki z siedzibą w Opolu (45-082) przy ul. Piastowskiej 14A. W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować z Administratorem danych pod adresem e-mail: IOD@ncpp.opole.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby NCPP z dopiskiem „Dane osobowe”.
 21. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO, a okres ich przechowywania będzie wynosił 24 miesiące.
 22. Dane osobowe mogą być ujawniane podwykonawcom Organizatora wyłącznie w zakresie świadczonych dla Organizatora usług, w szczególności serwisowi i dostawcom aplikacji, hostingodawcy, firmom świadczącym usługi prawne, konsultacyjne i audytowe.
 23. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, prawo do żądania przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Ta strona używa pliki cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuję