Sponsor ECO SA

Deklaracja dostępności NCPP

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI NARODOWEGO CENTRUM POLSKIEJ PIOSENKI

 
  1. DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA
Narodowe Centrum Polskiej Piosenki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ncpp.opole.pl
Data publikacji strony internetowej: 22.07.2015 , data aktualizacji: 07.02.2024

Status pod względem zgodności z Ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
  • część zamieszczonych na stronie publikacji w formie plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo.
opublikowane zdjęcia, filmy, grafiki nie posiadają  napisów oraz audiodeskrypcji.
  • widoczność ramki focusa jest tylko w trybie zwiększonego kontrastu.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Aktualizacja oświadczenia sporządzona dnia: 07.02.2024
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne, skargi i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: Narodowe Centrum Polskiej Piosenki z siedzibą w Opolu, Piastowska 14a, 45-081. Osobą kontaktową jest  Szymon Hareńczuk tel. +48 77 451 35 75.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu pdf, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
  1. DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Informacje ogólne:
Narodowe Centrum Polskiej Piosenki , ul. Piastowska 14a, 45-081  Opole
Do siedziby Narodowego Centrum Polskiej Piosenki prowadzą 2 wejścia. Jedno wejście od ul. Piastowskiej , drugie od ul. Barlickiego.  
  1. Do wejścia do Sali Kameralnej oraz przestrzeni biurowych znajdujących się przy ul. Piastowskiej 14a  prowadzą schody oraz podjazd dostosowany do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich. Nad wejściem umieszczony jest nadajnik naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście do budynku nie posiada drzwi otwieranych elektronicznie i nie jest wyposażone w klamki antypaniczne i samozamykacze. Natomiast wejście do Sali Kameralnej wyposażone jest w klamki antypaniczne. W Sali Kameralnej zainstalowana jest pętla indukcyjna. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku znajduje się winda oraz toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową (w tym poruszających się na wózkach). W pobliżu wejścia do budynku od ul. Piastowskiej znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
  2. Wejście do Amfiteatru  od ul. Barlickiego. znajduje się na wysokości chodnika z kostki brukowej  i jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się  na wózkach inwalidzkich. Nad wejściem umieszczony jest nadajnik naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście do budynku nie posiada drzwi otwieranych elektronicznie ale jest wyposażone w klamki antypaniczne i samozamykacze W kasach Amfiteatru zainstalowany jest system pętli indukcyjnej. Na każdą kondygnację obiektu dostać się można poprzez windę zlokalizowaną w holu Amfiteatru. Kabina jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, posiada oznaczenia w alfabecie Braille'a.  W Amfiteatrze znajdują się tabliczki informacyjne (toalety, zakazy) w kolorze kontrastowym do tła, wyposażone w wypukłe piktogramy lub litery. Na terenie Amfiteatru znajdują się nadajniki systemu nawigacji  YourWay, ułatwiające poruszanie się po obiekcie.  Na każdej kondygnacji obiektu umiejscowione są plany tyflograficzne. Schody i klatki schodowe w obiekcie są wyposażone w pochwyty, co ułatwia poruszanie się po nich. Pochwyty prowadzące na foyer Amfiteatru oraz taras Amfiteatru wyposażone są w nakładki z napisami w języku Braillea informujące o tym, dokąd prowadza schody. Na widowni Amfiteatru wyznaczone są miejsca dla osób poruszających się na wózkach i ich opiekunów. Na widowni znajduje się również pochwyt umożliwający poruszanie się po widowni.  W pobliżu wejścia do budynku Amfiteatru znajduje się płatny miejski parking z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami , obniżonymi krawężnikami najazdowymi oraz brakiem progów.
  3. INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z INFORMACJĄ O METODACH UMOŻLIWIAJĄCYCH SKORZYSTANIE Z TEJ FUNKCJI ALBO INFORMACJĘ O JEJ BRAKU
W siedzibie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki jak również w filiach nie ma dostępnej funkcji tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.


Budynek posiada plany tyflograficzne znajdujące się na każdej kondygnacji budynku.
Pierwszy znajduje się w holu, przy windzie i stanowisku kasowym.
Drugi plan przestawiający widownię usytuowany jest na foyer, trzeci plan znajduje się na tarasie Amfiteatru. O umiejscowieniu planów dowiesz się korzystając z bezpłatnej aplikacji YourWay.
Plany umożliwią Ci zapoznanie się z obiektem, a tym samym ułatwią poruszanie się podczas wydarzeń organizowanych w Amfiteatrze.
Dzięki temu w szybki sposób zorientujesz się gdzie znajduje się Twój sektor na widowni, dotrzesz do toalet, jak również do punktów gastronomicznych.

Sala Kameralna NCPP została wyposażona w system wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną, umożliwiający osobie niesłyszącej lub niedosłyszącej odbiór nieskazitelnie czystego i wyraźnego dźwięku  poprzez cewkę indukcyjną, w którą wyposażony jest niemal każdy aparat słuchowy. 
Dodatkowo  w kasach NCPP zainstalowano system pętli indukcyjnej  stanowiskowej.  

  1. INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI  DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU

Na terenie Amfiteatru znajdują się nadajniki systemu nawigacji  YourWay, ułatwiające poruszanie się po obiekcie.
Aby korzystać z systemu potrzebny jest telefon komórkowy wyposażony w aplikację YourWay. Aplikacje można bezpłatnie pobrać ze sklepu Android lub iOS.

Na terenie Amfiteatru znajdują się tabliczki i nakładki w  języku Braille'a.
Plany tyflograficzne znajdują się na każdej kondygnacji budynku. Pierwszy znajduje się w holu, przy windzie i stanowisku kasowym. Drugi plan przestawiający widownię usytuowany jest na foyer, trzeci plan znajduje się na tarasie Amfiteatru. 

  1. INFORMACJA O PRAWIE WSTĘPU Z PSEM ASYSTUJĄCYM I EWENTUALNYCH UZASADNIONYCH OGRANICZENIACH:
Do budynków Narodowego Centrum Polskiej Piosenki można wejść z psem przewodnikiem.
 
Zakup pętli indukcyjnej i barierek - baner

Partnerzy NCPP:

Miasto Opole Muzeum Polskiej Piosenki ECO Logistyka Miejska Biblioteka Publiczna Opolskie Lamy Kogeneracja
Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X