Sponsor ECO SA

Polityka prywatności NCPP

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – określanym danej jako RODO - chcemy Państwa poinformować o szczegółach przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje odpowiednie organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki z siedzibą w Opolu (45-082) przy ul. Piastowskiej 14A (określany dalej również jako NCPP).

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi należy się kontaktować pod adresem e-mail: IOD@ncpp.opole.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby NCPP z dopiskiem „Dane osobowe”.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNA

Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 • w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed jej zawarciem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w celu wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej prawem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych, polegających na ochronie jego praw w postaci ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych, polegających na udzielaniu odpowiedzi na Pani/Pana pisma i wnioski oraz informowaniu o wydarzeniach, w których chcecie Państwo uczestniczyć (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora danych polegający na prowadzeniu analiz aktywności klientów, a także ich preferencji w celu poprawy świadczonych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celach marketingowych w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora w granicach udzielonej przez Panią/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z lit. a RODO).

SPOSÓB ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe zbieramy:

 • przy pomocy formularza na naszej stronie internetowej, w trakcie zakupu przez Panią/Pana biletów na koncert lub inne wydarzenie artystyczne z naszej oferty,
 • podczas Pani/Pana wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane statystyczne dotyczące Pani/Pana wizyty,
 • gdy kontaktuje się Pani/Pan z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email,
 • w związku z rejestracją konta na naszej stronie biletowej,
 • w związku z rejestracją do Newslettera NCPP.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 • imię i nazwisko,
 • dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu oraz dane adresowe,
 • numer rachunku bankowego,
 • login (adres e-mail) i hasło.

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek niezbędny do korzystania z usługi Newsletter. Natomiast w zakresie zawarcia i wykonania umowy, jest warunkiem realizacji umowy oraz świadczenia usług.

PLIKI COOKIES – CIASTECZKA

Strona internetowa NCPP wykorzystuje pliki Cookies (ciasteczka). Ciasteczka pozwalają nam rozpoznać Pani/Pana urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do Państwa indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają informacje o sposobie wejścia na stronę ewentualnie o przekierowaniu np. z wyszukiwarki lub baneru reklamowego, czas przeglądania strony na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer sesji. Są to małe pliki tekstowe generowane przez przeglądarkę.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora danych Cookies są bezpieczne dla Pani/Pana urządzenia. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Państwa i dostosować serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator danych wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Pani/Pana urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Pani/Pana urządzenia.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Pani/Pana urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Pani/Pana urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Pani/Pana urządzenia.

Macie Państwo możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator danych wykorzystuje Cookies w następujących celach:

 • rozpoznania Pani/Pana urządzenia w ramach użytkowania serwisu oraz jego lokalizację w celu odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu,

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 • prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego,
 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych [administratorzy cookies: Google Inc. z siedzibą w USA, Facebook Inc. z siedzibą w USA],

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Możecie Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Pani/Pana urządzenia. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w sposób pozwalający na automatyczne blokowanie obsługi plików Cookies lub w sposób wymuszający każdorazowo informację o ich zamieszczaniu.

Możecie Państwo w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Pani/Pan używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

SUBSKRYPCJA NEWSLETTERA

Masz możliwość otrzymywania drogą elektroniczną informacji marketingowych i handlowych o naszych produktach i usługach, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do listy mailingowej Newslettera.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celach działań marketingowych są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

Możecie Państwo w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji klikając opcję „Wypisz” w naszym Newsletterze lub kontaktując się z Administratorem danych osobowych.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępnić m.in. następującym podmiotom:

 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą,
 • podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową,
 • dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,
 • podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc prawną,
 • innym podmiotom, którym dane zostały lub zostaną udostępnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom i nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

OKRES PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i wykonania umowy przechowujemy przez okres realizacji umowy, w tym także przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku wynikającego z zawartej umowy.

Pani/Pana dane pozyskane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Pani/Pana dane osobowe pozyskane w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych przetwarzamy przez czas wykonywania przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane.

Pani/Pana dane osobowe pozyskane w celach marketingowych oraz w celach analitycznych i statystycznych przetwarzamy przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, chyba że Pani/Pan sprzeciwi się tym czynnościom lub wycofa wyrażoną uprzednio zgodę.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma i wnioski oraz informowanie o wydarzeniach, przetwarzamy przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, chyba że Pani/Pan sprzeciwi się tym czynnościom.

PAŃSTWA UPRAWNIENIA

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

Udzieloną zgodę na przetwarzanie może Pani/Pan w dowolnym momencie cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.

Korzystając z serwisu internetowego NCPP akceptujecie Państwo zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności.

Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

W przypadku zmiany obowiązującej Polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie serwisu.Zakup pętli indukcyjnej i barierek - baner

Partnerzy NCPP:

Miasto Opole Muzeum Polskiej Piosenki ECO Logistyka Miejska Biblioteka Publiczna Opolskie Lamy Kogeneracja
Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X